TANDEM BEWIND

POSTBUS 10276 - 6000GG - WEERT

Curatele


De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.

U kunt daarbij denken aan mensen met een psychiatrische aandoening. Ook noemt de wet als redenen voor ondercuratelestelling gewoonte van drank- of drugsmisbruik. Het drank- of drugsmisbruik moet er dan wel toe leiden dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen of dat iemand de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar brengt.

Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid en kan dus niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

De curator neemt beslissingen op het financiële en het persoonlijke vlak. De onder curatele gestelde is handelingsonbekwaam. De positie van de curator lijkt dan ook veel op die van ouders of voogd. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de onder curatele gestelde, treedt voor hem op en behartigt de financiële en andere belangen van de onder curatele gestelde.

Voor praktisch elke handeling en beslissing moet de curator toestemming geven. Is iemand onder curatele gesteld, dan verliest die persoon immers zijn handelingsbekwaamheid. Hij kan bijvoorbeeld niet meer zelfstandig een huur- of koopovereenkomst sluiten. De curator kan deze overeenkomst terugdraaien als dat nodig is.

Daarnaast verzorgt de curator o.a. de volgende zaken:

 • De belastingaangifte
 • Het aanvragen van toeslagen
 • Het aanvragen van uitkeringen
 • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
 • Het indienen van de WMO
 • Het afsluiten van verzekeringen
 • De contacten met diverse instellingen
 • De doorbetaling van de vaste lasten
 • De behandeling/doorzending van de post
 • Beslissen over medische handelingen
 • Optreden wanneer er in de zorg fouten gemaakt (dreigen te) worden.
 • Het zorgplan of behandelingsplan behoeft instemming van de curator (als de betrokken persoon wilsonbekwaam is)