TANDEM BEWIND

POSTBUS 10276 - 6000GG - WEERT

De Werkwijze van Tandem Bewind


BEWINDVOERING:

STAP 1 - KENNISMAKING
Tijdens een persoonlijk gesprek wordt besproken wat u van de bewindvoerder mag verwachten. Het wordt duidelijk waarom u onder bewind gesteld wilt worden. Indien u mogelijk in aanmerking kunt komen voor onderbewindstelling dan kan de aanvraagprocedure worden vervolgd.

STAP 2 - INTAKEGESPREK
In het vervolg traject wordt eerst een intakegesprek gehouden. Van u wordt verwacht dat u diverse stukken aanlevert die op het intakeformulier vermeld staan. Tandem Bewind maakt naar aanleiding van uw informatie een Plan van Aanpak, waaronder een budgetplan en bespreekt dit met u. Uiteraard draagt Tandem Bewind gedurende het gehele bewind zorg voor het beheren van uw financiële administratie.

STAP 3 - INDIENEN AANVRAAG
Na de benodigde gegevens verzameld te hebben zullen deze tezamen met een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. De zitting vindt meestal plaats binnen 2 maanden na het indienen van het verzoekschrift.

STAP 4 - ZITTING
Een medewerker van ons zal u bij de rechtbank ontmoeten voor de zitting. Als alle documenten in één keer goed zijn ingediend en er geen verdere informatie opgevraagd hoeft te worden zal de rechter zo snel mogelijk uitspraak doen.

STAP 5 - UITSPRAAK
Pas nadat de beslissing is genomen weten we of u onder bewind bent gesteld en wij als uw bewindvoerder kunnen optreden. Op de schriftelijke bevestiging van de rechtbank (beschikking), staat een datum. Vanaf deze datum kunt u niet meer zelf beslissen over u financiën, en de onder bewind gestelde goederen.

STAP 6 - UITVOERING
Het bewind start vanaf de datum genoemd in de beschikking. Tandem bewind zal daarna 2 rekeningen openen bij de ING te weten een leefgeld rekening en een beheerrekening en indien nodig een spaarrekening.

Zodra de inkomsten binnenkomen op de beheerrekening zal Tandem Bewind starten met het betalen van de vaste lasten. Nadat we samen de financiële situatie geanalyseerd hebben wordt het duidelijk hoeveel leefgeld u wekelijks overhoudt. U kunt te allen tijde uw financiële gegevens inzien middels het programma Onview.

MENTOR- EN CURATORSCHAP:

Bij mentor- en curatorschappen zijn de stappen zoals hierboven beschreven nagenoeg hetzelfde, er zijn echter een paar verschillen:
Bij de intake van de mentorschap, is er geen sprake van een budgetplan maar wordt er indien aanwezig samen met de hulpverlening of begeleiding en cliënt gekeken naar haalbare leerdoelen om de zelfredzaamheid te bevorderen.
Bij mentorschappen gaat het om samen beslissingen nemen over uw persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Dit gaat dus niet over strikt financiële aangelegenheden.

De mentor mag echter niet beslissen over hoogstpersoonlijke aangelegenheden (bijvoorbeeld levensbeëindiging). Iemand die door de rechter een mentor krijgt toegewezen, blijft handelingsbekwaam.
Bij curatorschap heeft u nog minder beslissingsbevoegdheid en moet u de curator toestemming vragen voor praktisch elke handeling. Bent u onder curatele gesteld, dan verliest u immers uw handelingsbekwaamheid. U kunt bijvoorbeeld niet meer zelfstandig een huur- of koopovereenkomst sluiten. Indien nodig kan de curator overeenkomsten terugdraaien.